skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Examining job crafting from an interindividual perspective: Is employee job crafting related to the well-being of colleagues?

Tims, M. ; Bakker, A.B. ; Derks, D.

Applied Psychology, 2015, Vol.64(4), pp.727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269994X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...