skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatic transcription of Turkish microtonal music

Benetos, Emmanouil ; Holzapfel, André; Sound and Music Computing, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Journal of the Acoustical Society of America, 2015, Vol. 138(4), pp. 2118-2130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4966 ; DOI: 10.1121/1.4930187

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...