skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-Archean formation of the lithospheric mantle in the central Siberian craton: Re-Os and PGE study of peridotite xenoliths from the Udachnaya kimberlite

Ionov, Dmitri A. ; Doucet, Luc S. ; Carlson, Richard W. ; Golovin, Alexander V. ; Korsakov, Andrey V.

Geochimica et Cosmochimica Acta, Sept 15, 2015, Vol.165, p.466(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...