skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Economical aspects of forest certification. 2] ; Aspectos económicos de la certificación forestal. 2

Tolosana Esteban , E. E-Mail:Etolosana@Montes.Upm.Es ; Vignote Peña , S. E-Mail:Svignote@Montes.Upm.Es ; Ambrosio Torrijos , Y. E-Mail:Yambrosio@Forestales.Upm.Es

Montes, 2004, Issue no.78, Issue 78, pp.35-39

ISSN: 0027-0105

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...