skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Helping smokers to decide on the use of efficacious smoking cessation methods: a randomized controlled trial of a decision aid

Willemsen, Marc C. ; Wiebing, Marieke ; Van Emst, Andrée ; Zeeman, Grieto

Addiction, March 2006, Vol.101(3), pp.441-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-2140 ; E-ISSN: 1360-0443 ; DOI: 10.1111/j.1360-0443.2006.01349.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...