skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MoS2 transistors with 1-nanometer gate lengths

Desai, S. B ; Madhvapathy, S. R ; Sachid, A. B ; Llinas, J. P ; Wang, Q ; Ahn, G. H ; Pitner, G ; Kim, M. J ; Bokor, J ; Hu, C ; Wong, H. -. S. P ; Javey, A

Science, 06 October 2016, Vol.354(6308) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aah4698

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...