skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research on International Community Governance——Taking Chaoyang District in Beijing as an Example
国际化社区治理研究——以北京市朝阳区为例

王名 杨丽

北京社会科学 (Social Science of Beijing), 2011, Issue 4, pp.63-69

ISSN: 1002-3054

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...