skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When Technology Does Not Support Learning: Conflicts Between Epistemological Beliefs and Technology Support in Virtual Learning Environments

Hornik, Steven ; Johnson, Richard ; Wu, Yu

Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 2007, Vol.19(2), pp.23-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1546-2234 ; DOI: 10.4018/joeuc.2007040102

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...