skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial Distribution of Employment in Hermosillo, 1999-2004

Rodríguez-Gámez, Liz ; Dallerba, Sandy

Urban Studies, Dec 2012, Vol.49(16), p.3663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098012448552

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...