skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A comparison of oral milrinone, digoxin, and their combination in the treatment of patients with chronic heart failure

Dibianco, R ; Shabetai, R ; Kostuk, W ; Moran, J ; Schlant, R C ; Wright, R

The New England journal of medicine, 16 March 1989, Vol.320(11), pp.677-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 2646536 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...