skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural insights into RNA duplexes with multiple 2΄-5΄-linkages

Shen, Fusheng ; Luo, Zhipu ; Liu, Hehua ; Wang, Rui ; Zhang, Shenglong ; Gan, Jianhua ; Sheng, Jia

Nucleic acids research, 07 April 2017, Vol.45(6), pp.3537-3546 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 28034958 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkw1307

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...