skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Combining FDI and AI Approaches Within Causal-Model-Based Diagnosis

Gentil, S. ; Montmain, J. ; Combastel, C.

IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 10/2004, Vol.34(5), pp.2207-2221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1083-4419 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSMCB.2004.833335

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...