skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inducing semantic relations from conceptual spaces: A data-driven approach to plausible reasoning

Derrac, Joaquín ; Schockaert, Steven

Artificial Intelligence, November 2015, Vol.228, pp.66-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-3702 ; E-ISSN: 1872-7921 ; DOI: 10.1016/j.artint.2015.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...