skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The translation of will into act: achieving a consensus between managerial decisions and operational abilities

Montmain, J ; Trousset, F

IFAC Proceedings Volumes, 2009, Vol.42(4), pp.69-74

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20090603-3-RU-2001.0256

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...