skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Packing of Granular Polymer Chains

Zou, Ling-Nan ; Cheng, Xiang ; Rivers, Mark L ; Jaeger, Heinrich M ; Nagel, Sidney R ; Uc; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Science, 01 December 2009, Vol.326(10, 2009) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-4511 ; DOI: 10.1126/science.1177114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...