skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors Affecting the Reshoring Decision for Sustainable Manufacturing Operations

Hwang, Yong-Sik(황용식) ; Choi, Yung Kyun(최영균)

사회과학연구, 2018, Vol.25(2), pp.267-295

ISSN: 1598-8996

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...