skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

Nguyễn, Quang Minh; Đỗ, Quang Trung; Nguyễn, Vũ Giang

Nguyễn, Q. M. (2012). Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001433; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39707

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...