skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pendant le soin, patient et soignant sont vulnérables

Zaffran/M. Winckler, M

NPG Neurologie - Psychiatrie - Geriatrie, February 2015, Vol.15(85), pp.1-2

ISSN: 1627-4830 ; DOI: 10.1016/j.npg.2014.09.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...