skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock

Uyen, Nguyen Quynh; Lan, Thuong Thị Vo; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học quốc gia Ha noi; 2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64126

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...