skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THEORY OF TRANSONIC ASTROPHYSICAL FLOWS

Singapore ; Teaneck, N.J. : World Scientific, c1990. - (523.01 CHA 1990) - ISBN981-02-0204-0;ISBN981-4439-22-3

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    THEORY OF TRANSONIC ASTROPHYSICAL FLOWS
  • Nơi xuất bản: World Scientific Publishing Company
  • Năm xuất bản: 1990
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN981-02-0204-0;ISBN981-4439-22-3

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...