skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giải tích toán học : dùng cho các ngành vật lý và kỹ thuật. Tập 3, tích phân Fourier, cực trị phiếm hàm

Lê Văn Trực

H. : ĐHQGHN, 2009 - H. : ĐHQGHN , 2009 - (515 LE-T(3) 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...