skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sưu tập chuyên đề nông nghiệp châu Á

H. : [Knxb], 1978 - [H.], 1978 - (338.1 SUU 1978) - (630.95 SUU 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Sưu tập chuyên đề nông nghiệp châu Á
  • Chủ đề: Châu Á; Kinh tế; Nông nghiệp
  • Mô tả: Vấn đề phát triển nông nghiệp châu á. Những biện pháp kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học nông nghiệp..
  • Nơi xuất bản: H. : Knxb
  • Năm xuất bản: 1978
  • Định dạng: 142 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...