skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chuỗi Fourier và ứng dụng

Tôlxtôv G.P.; Bùi Hữu Dân

H. : KH và KT , 1977 - H. : KHKT, 1977 - (515.7 TOL 1977) - (515 TOL 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...