skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giáo trình nông hoá

Lê Văn Căn

H. : Nông nghiệp, 1978 - (631 LE-C 1978) - (630 LE-C 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Giáo trình nông hoá
  • Tác giả: Lê Văn Căn
  • Chủ đề: Khoa học đất; Nông hoá; Đất
  • Mô tả: Đại cương về nông hoá học, lịch sử nông hoá học, quan hệ giữa đất, phân và cây trồng, phương pháp nông hoá cải tạo đất, phân tích về đạm, lân, kali, vô cơ, hữu cơ trong đất, trong cây và cách sử dụng các loại phân đó.
  • Nơi xuất bản: H. : Nông nghiệp
  • Năm xuất bản: 1978
  • Định dạng: 354 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...