skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐH và THCN, 1975 - (515 NG-H(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 1
  • Tác giả: Nguyễn Thừa Hợp
  • Chủ đề: Giải tích hàm; Phương trình; Đạo hàm riêng
  • Mô tả: Khảo sát các bài toán biên của phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2 tổng quát; Dùng phương pháp biến phân để nghiên cứu các bài toán biên của elip.
  • Nơi xuất bản: H. : ĐH và THCN
  • Năm xuất bản: 1975
  • Định dạng: 480 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...