skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phép tính véctơ và mở đầu phép tính tenxơ

Kôsin N.E.; Đặng Hấn Người dịch

H. : KHKT, 1976 - H. : KH và KT, 1976 - (515.6 KOS 1976) - (512bKOT 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Phép tính véctơ và mở đầu phép tính tenxơ
 • Tác giả: Kôsin N.E.
 • Đặng Hấn Người dịch
 • Chủ đề: Phép tính tenxơ; Phép tính vectơ; Vectơ
 • Mô tả: Cung cấp những kiến thức cần thiết về phép tính véctơ để có thể sử dụng trong học tập và nghiên cứu toán học, ngoài ra còn một số bài tập ứng dụng và những khái niệm cơ sở về phép tính ten xơ.
 • Nơi xuất bản: H. : KHKT
 • Năm xuất bản: 1976
 • Định dạng: 507 tr..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...