skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mấy vấn đề về cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt ở Miền Bắc nước ta

Chu Khắc

H. : Khoa học, 1966 - H. : Khoa học, 1965 - (630.9597 CH-K 1966) - (630.9597 CH-K 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Mấy vấn đề về cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt ở Miền Bắc nước ta
  • Tác giả: Chu Khắc
  • Chủ đề: Chăn nuôi; Nông nghiệp; Trồng trọt; Việt Nam
  • Mô tả: Phân tích tình hình mất cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt ở Miền Bắc Việt Nam và trả lời một số câu hỏi về sức kéo, phân bón và thức ăn gia súc
  • Nơi xuất bản: H. : Khoa học
  • Năm xuất bản: 1966
  • Định dạng: 114 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...