skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier cosine, Fourier sine và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01

Nguyễn Minh Khoa; Nguyễn Văn Mậu người hướng dẫn; Nguyễn Xuân Thảo người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2008 - (515 NG-K 2008)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier cosine, Fourier sine và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01
 • Tác giả: Nguyễn Minh Khoa
 • Nguyễn Văn Mậu người hướng dẫn; Nguyễn Xuân Thảo người hướng dẫn
 • Chủ đề: Biến đổi tích phân; Giải tích; Tích chập suy rộng; Tích phân
 • Mô tả: Xây dựng các tích chập với hàm trọng mới đối với 1 trong 2 phép biến đổi tích phân Fourier, Furier cosine, Fourier sine, đưa ra ứng dụng giải phương trình tích phân kiểu tích chập và biểu diễn nghiệm của phương trình truyền nhiệt theo công thức của tích chập tương ứng. Xây dựng và nghiên cứu các tính chất của các tích chập suy rộng mới đối với phép biến đổi tích phân Fourier cosine và tích chập có hàm trọng đối với phép biến đổi tích phân fourier sine. Xây dựng và nghiên cứu các tính chất của các tích chập suy rộng mới đối với 2 trong 3 phép biến đổi Fourier, fFurier cosine, Fourier sine. Nghiên cứu cấu trúc phép toán nhân chập, nêu mối quan hệ với các tích chập đã biết. Đưa các ứng dụng giải hệ 2 phương trình tích phân kiểu tích chập và cho minh họa biểu diễn nghiệm của phương trình truyền nhiệt theo công thức tích chập tương ứng. Xây dựng và nghiên cứu các tích chập suy rộng mới, mở rộng hơn đối với 3 phép biến đổi tích phân riêng biệt là Fourier, Furier cosine, Fourier sine. Đưa ra các ứng dụng giải một số lớp hệ 2 và hệ 3 phương trình tích phân kiểu tích chập mới cùng với việc biểu diễn nghiệm của phương trình truyền nhiệt theo công thức của tích chập tương ứng
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2008
 • Định dạng: 150 tr. + CD-ROM + tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...