skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Các dạng toán điển hình giải tích 12. Tập 2, Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Số phức

Lê Đức

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515 LE-Đ(2) 2008)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Các dạng toán điển hình giải tích 12. Tập 2, Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. Số phức
  • Tác giả: Lê Đức
  • Chủ đề: Giải tích; Nguyên hàm; Số phức; Tích phân
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
  • Năm xuất bản: 2008
  • Định dạng: 320 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...