skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.118, Scientific results. Fracture tone drilling on the south West Indian ridge

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(118) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 551.4 PRO(118) 1991 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...