skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Political marketing - contemporary review some recommendations for candidate in the run-up to national assembly election in Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60.34.05

Nguyễn Trần Thị Anh; Nguyễn Việt Anh Người hướng dẫn

H. : HSB, 2007 - (324.7 NG-A 2007)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...