skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

Lê Quang Trung

H. : ĐHQG, 1997 - (515 LE-T 1997)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính
  • Tác giả: Lê Quang Trung
  • Chủ đề: Giáo trình; Giải tích hàm; Lý thuyết hàm; Phương trình đạo hàm riêng
  • Mô tả: Trình bày các nội dung: Phân loại các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính; Đặt các bài toán biên cơ bản đối với phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp II; Tích phân tổng quát của phương trình; Không gian các phiếm hàm; Phương trình Elliptic; Phương trình hypecbolic; Phương trình parabolic.
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHQG
  • Năm xuất bản: 1997
  • Định dạng: 212 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...