skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Handbook of detergents. Part D : Formulation

Showell Michael S

New York : M. Dekker, c1999-<2006> - (668 HAN 2006) - ISBN0824703510 (pt. C : acid-free paper);ISBN0824703537 (pt. B : acid-free paper);ISBN0824714172 (pt. A : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Handbook of detergents. Part D : Formulation
 • Tác giả: Showell Michael S
 • Chủ đề: Detergents; Chất tẩy rửa; Sản phẩm hữu cơ
 • Mô tả: pt. A. Properties / edited by Guy Broze -- pt. B. Environmental impact / edited by Uri Zoller -- pt. C. Analysis / edited by Heinrich Waldhoff, R紤iger Spilker -- pt. D. Formulation / edited by Michael S. Showell.
 • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:Surfactant science series ; v. 82, 121, 123, 128
 • Nơi xuất bản: New York : M. Dekker
 • Năm xuất bản: c1999-<2006>
 • Định dạng: v. : ill. ; 26 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0824703510 (pt. C : acid-free paper);ISBN0824703537 (pt. B : acid-free paper);ISBN0824714172 (pt. A : acid-free paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...