skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài : kỷ yếu hội thảo khoa học

H. : ĐHQGHN, 2007 - (915.97 NGH 2007)

Truy cập trực tuyến

  • Nhan đề:
    Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài : kỷ yếu hội thảo khoa học
  • Chủ đề: Báo cáo khoa; Kỷ yếu; Việt Nam học
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHQGHN
  • Năm xuất bản: 2007
  • Định dạng: 493 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...