skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mấy vấn đề nghệ thuật biểu diễn

Đình Quang

H. : Văn hoá nghệ thuật, 1962 - (790 ĐI-Q 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Mấy vấn đề nghệ thuật biểu diễn
  • Tác giả: Đình Quang
  • Chủ đề: Nghệ thuật biểu diễn; Sân khấu
  • Nơi xuất bản: H. : Văn hoá nghệ thuật
  • Năm xuất bản: 1962
  • Định dạng: 206 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...