skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý và tiếp cận đa tỷ lệ : Đề tài NCKH. QG.05.28

Nhữ Thị Xuân

H. : ĐHKHTN, 2007 - (915.97 NH-X 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý và tiếp cận đa tỷ lệ : Đề tài NCKH. QG.05.28
  • Tác giả: Nhữ Thị Xuân
  • Mô tả: Tổng quan cơ sở khoa học của việc đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS). Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến đặc điểm sử dụng đất và công tác quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình; Nghiên cứu nhu cầu sinh thái của lúa và các cây hoa màu khác. Ứng dụng GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu đơn vị đất đai, từ đó phân hạng, đánh giá thích nghi đất đai và đề xuất định hướng sử dụng đất cho toàn tỉnh Thái Bình
  • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
  • Năm xuất bản: 2007
  • Định dạng: 184 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...