skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High performance options trading : option volatility & pricing strategies

Yates Leonard.

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2003. - (332.64 YAT 2003) - ISBN0471323659 (CLOTH/CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    High performance options trading : option volatility & pricing strategies
  • Tác giả: Yates Leonard.
  • Chủ đề: Options (Finance)
  • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:A marketplace book
  • Nơi xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley
  • Năm xuất bản: c2003
  • Định dạng: xviii, 221 p. : ill. ; 24 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
  • Số nhận dạng: ISBN0471323659 (CLOTH/CD-ROM)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...