skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Di truyền học và cơ sở chọn giống

Pêtrôp Đ.P.; Nguyễn Mộng Hùng Người dịch; Nguyễn Thị Thuận Người dịch

H. : Nông nghiệp, 1984 - (631 PET 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Di truyền học và cơ sở chọn giống
 • Tác giả: Pêtrôp Đ.P.
 • Nguyễn Mộng Hùng Người dịch; Nguyễn Thị Thuận Người dịch
 • Chủ đề: Chọn giống; Di truyền học; Nông nghiệp
 • Mô tả: Nghiên cứu thành phần hoá học và cấu tạo tế bào, phân bào nguyên nhiễm và sự sinh sản vô tính, phân bào giảm nhiễm và sự sinh sản hữu tính; Phương pháp lai trong di truyền; Di truyền quần thể, di truyền người, di truyền sinh hoá và cấu trúc gen; Khái niệm cơ bản về chọn giống
 • Nơi xuất bản: H. : Nông nghiệp
 • Năm xuất bản: 1984
 • Định dạng: 448 tr..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...