skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WEB MINING với giải thuật SOM và ứng dụng cho máy tìm kiếm VINAHOO : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Dư Phương Hạnh; Hà Quang Thụy Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2005 - (005.7 DU-H 2005)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  WEB MINING với giải thuật SOM và ứng dụng cho máy tìm kiếm VINAHOO : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10
 • Tác giả: Dư Phương Hạnh
 • Hà Quang Thụy Người hướng dẫn
 • Chủ đề: Bài toán phân cụm trang Web; Công nghệ thông tin; Cơ sở dữ liệu; Khai phá dữ liệu; Máy tìm kiếm Vinahoo; Thuật toán SOM
 • Mô tả: Tìm hiểu các mô hình biểu diễn dữ liệu trang Web, bài toán phân cụm các trang Web, các đặc điểm, yêu cầu và một số độ đo tính chính xác của giải thuật phân cụm; tổng quan về áp dụng giải thuật SOM cho bài toán phân cụm các trang Web. Tìm hiểu giải thuật SOM; cấu trúc và quá trình thực thi phương pháp WEBSOM dựa trên giải thuật SOM và phương pháp học mạng nơron không giám sát, ứng dụng cho bài toán phân cụm trang Web; tìm hiểu bộ công cụ SOM Toolbox. Đồng thời cũng tìm hiểu cấu trúc cơ sở dữ liệu của máy tìm kiếm Vinahoo; thực nghiệm ứng dụng giải thuật SOM trong phân cụm các trang Web lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của máy tìm kiếm Vinahoo. Qua đó đánh giá kết quả thực nghiệm, đưa ra các kết luận và đề xuất giải pháp tích hợp WEBSOM trong Vinahoo
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10 -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2005
 • Định dạng: 55 tr. + CD -ROM.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...