skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bàn về sân khấu tự sự

Brêch B.

H. : Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, 1983 - (790 BRE 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Bàn về sân khấu tự sự
  • Tác giả: Brêch B.
  • Chủ đề: Kịch nói; Lý luận sân khấu
  • Nơi xuất bản: H. : Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
  • Năm xuất bản: 1983
  • Định dạng: 212 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...