skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giải phẫu người. Tập 1

Nguyễn Đình Khoa

H. : ĐH và THCN, 1969 - (611 NG-K(1) 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Giải phẫu người. Tập 1
  • Tác giả: Nguyễn Đình Khoa
  • Chủ đề: Cơ bắp; Giải phẫu người; Xương
  • Mô tả: Phân tích đối tượng của giải phẫu người; Lịch sử phát triển của giải phẫu người; Nghiên cứu về xương, cơ, bội quan
  • Nơi xuất bản: H. : ĐH và THCN
  • Năm xuất bản: 1969
  • Định dạng: 176 tr..
  • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...