skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ứng dụng mô hình Hec- 6 tính toán và dự báo diễn biến lòng sông Hồng : Đề tài NCKH. QT.03.22

Nguyễn Thị Nga; Lê Thị Hiệu; Đặng Quý Phượng

H. : ĐHKHTN, 2005 - (551.4 NG-N 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Ứng dụng mô hình Hec- 6 tính toán và dự báo diễn biến lòng sông Hồng : Đề tài NCKH. QT.03.22
 • Tác giả: Nguyễn Thị Nga
 • Lê Thị Hiệu; Đặng Quý Phượng
 • Chủ đề: Dự báo thủy văn; Mô hình Hec- 6; Sông Hồng; Thuỷ văn
 • Mô tả: Khái quát các điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Hồng và đặc điểm đoạn mạng sông nghiên cứu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết của mô hình HEC-6 và ứng dụng mô hình HEC-6 tính toán và dự báo diễn biến đoạn sông Hồng từ Hoà Bình đến Hà Nội.
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2005
 • Định dạng: 54 tr..
 • Ngôn ngữ: English;Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...