skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recent advances in operator theory, operator algebras, and their applications : XIXth International Conference on Operator Theory, Timisoara (Romania), 2002

Conference on Operator Theory; Gaspar Dumitru Editor

Basel ; Boston : Birkhauser, c2005 - (515.7 REC 2005) - ISBN0817671277 (acid-free paper);ISBN3764371277 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...