skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Điều khiển tối ưu hệ tất định và ngẫu nhiên

Nguyễn Hữu Dư

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515.642 NG-D 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...