skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advances in polyimide science and technology : proceedings of the Fourth International Conference on Polyimides, October 30-November 1, 1991, Ellenville, New York

International Conference on Polyimides (4th : 1991 : Ellenville, N.Y.); Feger Claudius; Htoo Maung S.; Khojasteh Mahmoud M.

Lancaster, Pa. : Technomic Pub. Co., c1993. - (668.4 INT 1993) - ISBN0877629838

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...