skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quảng cáo và ngôn ngữ quảng cáo = Advertising and language of advertising

Lý Tùng Hiếu hiệu đính; Nguyễn Kiên Trường chủ biên

H. : KHXH, 2004 - (659.1 QUA 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...