skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Testing of metallic and inorganic coatings /edited by Willam B.Harding, Allied Signal, George A.Di Bari

BariGeorge A.Di; HardingWillam B; SignalAllied

Philadelphia, PA. : ASTM, 1987 - (667.9 TES 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...