skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Durability of building materials and components : proceedings of the First International Conference : a symposium presented at Ottawa, Canada, 21-23 Aug. 1978

Litvan G. G; Sereda P. J; ASTM Committee E-6 on Performance of Building Constructions.

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : American Society for Testing and Materials, c1980. - (620.1 DUR 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...