skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Composite materials : fatigue and fracture. Volume 3

O'Brien T. Kenvin Editor

Philadelphia : ASTM, 1991 - (620.1 COM(3) 1991) - ISBN0803114192

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...