skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Từ điển nông nghiệp Anh Việt

Lê Khả Kế

H. : KHKT, 1978 - (630.3 TUĐ 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Từ điển nông nghiệp Anh Việt
  • Tác giả: Lê Khả Kế
  • Chủ đề: Nông nghiệp; Từ điển
  • Nơi xuất bản: H. : KHKT
  • Năm xuất bản: 1978
  • Định dạng: 294 tr..
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...